مجموعه عکس ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان

مجموعه عکس ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان

در قسمت معرفی پیش رو قصد داریم قسمتی از مجموعه‌ی عکاس آمریکایی David Burnett با نام ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان را به نمایش بگذاریم. در خلال انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران عکس‌های گرفته ‌شده‌ی بارنت از صحنه‌های انقلاب به تعداد زیادی در مجله تایم منتشر شد.
بارنت می‌گوید: «روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺮیسمس ۱۹۷۸، ﺑﻰ‌ ﺧﺒﺮ از ﺷﺪت ﻧﺎآراﻣﻰ‌ﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ، ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪم. در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ‌ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ از رﺳﯿﺪن، ﺧﻮد را در ﺑﺤﺒﻮﺑـﮥ ﯾﮏ درﮔﯿﺮى ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ زودى‌ﻫﺎ پایان نخواهد یافت».

مجموعه عکس ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان
مجموعه عکس ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان
مقابله نیروهای شاه و تظاهرکنندگان.
تظاهرکنندگان زﺧﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرى ﺑﻪ روﯾﺪادى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎه و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اعتراض ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
جمعیتی که هنگام شلیک گلوله پلیس پراکنده می‌شوند.
مجموعه عکس ۴۴ روز؛ ایران و دگرگونی جهان
یک معترض ضد شاه در تظاهراتی در تهران. تصاویر روی کت وی عکس‌هایی از قربانیان پلیس مخفی ساواک هستند.
ﻋﺰاداراﻧﻰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎرى ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺮض ﺿﺪﺷﺎه
تظاهرکنندگان زﺧﻤﻰ با ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮده ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎى آﯾﺖ اﷲ خمینی در همه ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺒﻮﻫﻰ از تظاهرکنندگان ﺿﺪ ﺷﺎه در ﺗﻬﺮان
اﻧﺒﻮﻫﻰ از اقشار مختلف مردم در ﯾﮏ راهپیمایی علیه شاه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ.
آیت الله شریعت مداری، یکی از علمای اسلامی تأثیرگذار در نظام جدید.
روز ﺳﺎل ﻧﻮ، سال ۱۹۷۹. آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎرى ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﮥ سال ۱۹۷۹، ﺷﺎه، ﺑﺮاى آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر، ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ دوﻟﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد.
در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ، ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده‌اش ﺑﺮاى آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر از ﺗﻬﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﺮوج ﺷﺎه، ﺗﻬﺮان ﻏﺮق در ﺷﺎدى ﻣﻰﺷﻮد.
مرد جوانی تصویری مخدوش از شاه را به نمایش می‌گذارد.
خیابان‌های تهران غرق در شادی است.
معترﺿﺎن ﺿﺪ ﺷﺎه ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را در آﻏﻮش ﻣﻰ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در روز ﺧﺮوج ﺷاه، ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ﻫﺎى ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻫﺰاران مهاجر، ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﻰﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺮوازى ﺑﺮاى ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ازدﺣﺎم ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ.
یک روز قبل از بازگشت آیت الله خمینی ، یک روز آفتابی و آرام با قتل یک دانشجو توسط نیروهای گارد شاهنشاهی تبدیل به یک روز غمگین می‌شود.
آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﻰ با ﭘﺮواز اﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺲ (Air France) ﺑﻪ ﺗﻬﺮان، با آﯾﻨﺪه‌اى ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻰرﺳﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻮاﻓﻖ شاه، زﻧﻰ ﺑﺮاى ﺳﺮدادن زﻧﺪهﺑﺎد ﺑﻪ او ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰ ﺧﯿﺰد.
ﺑﯿﺮون اﺗﺎق آیت الله ﺧﻤﯿﻨﻰ در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه، ﺻﺪﻫﺎ زن ﭼﺎدرﭘﻮش ﺟﻤﻊ ﺷﺪه تا آﯾﺖ اﷲ را ﺑﺮاى لحظه‌اى ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺮون اﺗﺎق آیت الله ﺧﻤﯿﻨﻰ در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه، ﺻﺪﻫﺎ زن ﭼﺎدرﭘﻮش ﺟﻤﻊ ﺷﺪه تا آﯾﺖ اﷲ را ﺑﺮاى لحظه‌اى ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دور از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻋﺎﺷﻖ، آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﻟﯿﻮان ﭼﺎى را زﻣﯿﻦ ﻣﻰﮔﺬارد.
آیت الله ﺧﻤﯿﻨﻰ در ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده‌ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﮐﺮد.
آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﻰ
حمله و قتل ژنرال لطیفی، از ارتش ایران، توسط گروهی در نزدیکی دانشگاه.

منبع‌: سایت DAVID BURNETT ِّ

DAVID BURNETT
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺖ و اﻟﯿﻮﯾﻪ رﺑﻮت روى ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﻰ در ﺗﻬﺮان، ﻓﻮرﯾﮥ سال ۱۹۷۹

برای مطالعه مقالات بیشتر در این زمینه، به بخش معرفی کیپ شوتینگ فیلم سر بزنید.

DAVID BURNETT
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺖ، ﺗﻬﺮان، ﻓﻮرﯾﮥ سال ۱۹۷۹ (ﺑﻬﻤﻦ۱۳۵۷) ﻋﮑﺲ از اﻟﯿﻮﯾﻪ رِﺑﻮت
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در whatsapp
واتس اپ
اشتراک گذاری در twitter
توییتر

ارسال یک نظر